Contact us Login

OutRun

FileExtCountryInfoTrans
Play OutRun OutRun (J) [!].bin.binJapan Verified good dump
Play OutRun OutRun (J) [b1].bin.binJapan Bad dump 1
Play OutRun OutRun (J) [h1C].bin.binJapan Hacked internal cartridge info Hacked internal cartridge information
Play OutRun OutRun (J) [p1].bin.binJapan Pirated version 1
Play OutRun OutRun (W) [!].bin.binWorld Verified good dump
Play OutRun OutRun (W) [b1].bin.binWorld Bad dump 1

On other platforms: OutRun

MOST.LV