Contact us Login

Shogi no Hoshi

  •  (359)
  • Unsorted
  • 1991
  • Japanese title: Shogi no Hoshi
  • Japanese title (kanji): 将棋の星
  • Publisher/Maker: Homedata / Mahou
FileExtCountryInfoTrans
Play Shogi no Hoshi Shogi no Hoshi (J) [!].bin.binJapan Verified good dump
Play Shogi no Hoshi Shogi no Hoshi (J) [b1].bin.binJapan Bad dump 1
Play Shogi no Hoshi Shogi no Hoshi (J) [b2].bin.binJapan Bad dump 2

On other platforms: Shogi no Hoshi

MOST.LV